ป้ายโฆษณา

ปฐิทินกิจกรรม

Jul 2014
S M T W T F S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
การประชุมในระดับจังหวัดเพื่อผลักดันนโยบายการตรวจเลือดแบบทราบผล ในวันเดียวมาใช้ในระบบบริการและออกดำเนินการเชิงรุก พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2014 เวลา 01:15 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมพัฒนาศักยภาพระบบส่งต่อสำหรับผู้ให้บริการ วันที่ 22 เมษายน 2557 พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 08:36 น.อ่านเพิ่มเติม...
 
ข้อมูล NCD จาก 21 แฟ้ม ณ วันที่ 31/3/57 พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2014 เวลา 09:03 น.

http://www.upload-thai.com/download.php?id=3f21c5f3c76ef491de90199aa8f2d5d2

 
สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี ปี 2557 พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 03:34 น.

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ  จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน  ซึ่งเป็น ข้อมูลสะสม ” ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  2527 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ ปี  พ.. 2527 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

สถานที่
จำนวนผู้ป่วยเอดส์
(ราย)
จำนวนผู้ป่วยเอดส์
ที่เสียชีวิต  (ราย)
จำนวนผู้ป่วยเอดส์
ที่ยังมีชีวิต
(ราย)
ประเทศไทย
376,690
98,721 
277,969
ปทุมธานี
6,703
1,807
4,891

 

แหล่งที่มา : สำนักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 15 ธันงาคม 2556

 

จากตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีจำนวน 6,703 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 4,498 ราย (ร้อยละ 67.1) และ เพศหญิง 2,205 ราย (ร้อยละ 32.9) อัตราส่วนเพศชายต่อหญิงเท่ากับ 2.03 : 1

 

รูปที่  1 จำนวนผู้ป่วยเอดส์และเสียชีวิต  จังหวัดปทุมธานี  ปี 2527-28 กุมภาพันธ์ 2557 จำแนกตามเพศ


รูปที่  2 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2527 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำแนกตามปัจจัยเสี่ยง


ปัจจัยเสี่ยง พบปัจจัยเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดร้อยละ 83.8 ( 5,616 ราย) ,ไม่ทราบหรือไม่ระบุ            ร้อยละ 10.1 (676 ราย) , ติดเชื้อจากมารดาร้อยละ 3.2 (214 ราย) , ใช้สารเสพติดชนิดฉีดร้อยละ 2.8 (187 ราย) , รับเลือด ร้อยละ 0.1 ( 6 ราย)

รูปที่  3 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์  จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2527 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ร้อยละ 48.8 (3,269 ราย)  มีสถานภาพคู่ , รองลงมาโสดร้อยละ 37.9

(2,539 ราย) , เป็นหม้าย ร้อยละ 4.6 (309 ราย)   หย่า/แยก ร้อยละ 3.5 (224 ราย)

ในปกครองร้อยละ 3.2 (214 ราย) และไม่ทราบ ร้อยละ 2. (148 ราย)

 

รูปที่  4 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2527 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำแนกตามกลุ่มอายุ


กลุ่มอายุ ที่พบมากเป็นกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง  20 – 39  ปี  โดยกลุ่มอายุ  30 -  34 ปี

มีผู้ป่วยเอดส์สูงสุดร้อยละ 24.9  รองลงมา คือ กลุ่มอายุ  25 – 29 ปี  , 35 – 39 ปี , 40 - 44 ปี

และ 20-24 ปี  คิดเป็นร้อยละ 23.1, 16.7 , 10.3  และ 7.9 ตามลำดับ


รูปที่  5 ร้อยละผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2527 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำแนกรายอำเภอ

เมื่อจำแนกรายอำเภอ  พบว่า อำเภอเมืองพบผู้ป่วยมากที่สุด ร้อยละ 30.3 (2,031 ราย) , รองลงมา คืออำเภอธัญบุรี ร้อยละ 19.6 (1,314 ราย) , คลองหลวง ร้อยละ 16.0 (1,073 ราย) ,  ลำลูกกา ร้อยละ 14.3 (961 ราย)  ,  สามโคกร้อยละ 8.3 (557 ราย), ลาดหลุมแก้วร้อยละ 8.2 (547 ราย)  และหนองเสือร้อยละ 3.3 (220 ราย) ตามลำดับ

 

รูปที่  6 จำนวนผู้ป่วยเอดส์/เสียชีวิต จังหวัดปทุมธานี  ปี 2527 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำแนกรายอำเภอ 

รูปที่  7 ร้อยละของผู้ป่วยเอดส์ พ.ศ. 2527 – 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำแนกตามอาชีพ  7  อันดับแรก


อาชีพ พบมากที่สุดคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 51.3 รองลงมาเป็นแม่บ้าน ร้อยละ 8.6 , ลูกจ้างโรงงาน   ร้อยละ 8.1 , ค้าขาย ร้อยละ 6.2 ,  ว่างงาน ร้อยละ 4.5 , ไม่ทราบไม่ระบุอาชีพ ร้อยละ 4.3 , ราชการร้อยละ 3.4 และเด็กต่ำกว่าวัยเรียนร้อยละ 2.9  ตามลำดับ


รูปที่  8 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2527 28 กุมภาพันธ์ 2557 จำแนกรายปี


จากข้อมูลพบว่า ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ ปี 2541 – 2547  และเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

รูปที่ 9 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่มีชีวิตและเสียชีวิต จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2527–28 กุมภาพันธ์ 2557

จำแนกรายปี

จากข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่มีชีวิตและเสียชีวิต เมื่อพิจารณารายปีพบว่า จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่เสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2541 – 2545 และเริ่มลดลงตั้งแต่ปี 2546-2555

สรุป  จังหวัดปทุมธานี มีผู้ป่วยเอดส์มากเป็นอันดับที่  29 ของประเทศไทย (ตามจำนวนผู้ป่วยเอดส์สะสม) และอันดับที่ 3 ของเขต 1

 
โครงการด้านเอดส์ที่ดำเนินการ พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2014 เวลา 02:12 น.

โครงการด้านเอดส์ที่ดำเนินการ มี ดังนี้

1. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการกองทุนโลก (Global Fund )  แบ่งเป็น

1.1 ผ่านทางศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศป.จอ.)

· โครงการพัฒนากลไกประสานงานระดับจังหวัด รอบผนึกรวม จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 3 กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ได้แก่

- การจัดทำและรวบรวมแผนที่ยุทธศาสตร์ ระดับตำบล

- การให้ความรู้ สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มเยาวชน กลุ่มพนักงานบริการหญิง ฯลฯ

- มีการประชุมประสานแผนการดำเนินงาน และ สรุปการดำเนินกิจกรรม

- มีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับจังหวัด

1.2 ผ่านทางสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.)

· โครงการจัดระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มหญิงบริการ จังหวัดปทุมธานี ปีที่ 3 กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ได้แก่

- มีการอบรมพัฒนารูปแบบระบบการส่งต่อ

- มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการสุขภาพที่เป็นมิตร สำหรับระบบส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลและ Drop in ตลอดจนพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในศูนย์บริการที่เป็นมิตร แกนนำในชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน มีการเก็บข้อมูลและสรุปผล

2. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  แบ่งเป็น

2.1 ผ่านทางสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.)

· โครงการบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลรักษาในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย จังหวัดปทุมธานี ปี 2557 กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ได้แก่

- งานด้านบริการ (Services)

1. จัดกิจกรรมรณรงค์ VCT ในระดับชุมชน

2. การส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย เข้ารับบบริการ

- งานด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพความต้องการใช้บริการและการให้บริการสุขภาพ

1. มีการประชุมระดับจังหวัดเพื่อผลักดันนโยบายการตรวจเลือดแบบทราบผลใน

วันเดียวมาใช้ในระบบบริการและออกดำเนินการเชิงรุก

- งานด้านบริหารจัดการ

1. จัดอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ จากงานด้านการ

ป้องกันสู่การรับบริการสุขภาพ VCT และ STI และส่งต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีเข้าสู่

ระบบ

2. จัดประชุม Target Mapping (สำรวจชุมชนและวางแผน)

3. มีการประเมินเชิงคุณภาพระบบติดตามการดำเนินงานในชุมชน/สถานบริการ

หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี

4. มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่

· โครงการการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และ การดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จังหวัดปทุมธานี ปี 2557 กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ได้แก่

- ประชุมติดตามการพัฒนาระบบข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาล

- มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

- มีการคัดกรอง VCT/STI

· โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการปรึกษา จังหวัดปทุมธานี ปี 2557 กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ได้แก่

- ประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการ

จัดกิจกรรมบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี

- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และคำปรึกษาตลอดจนบริการตรวจเลือด

3. งบประมาณปกติ (PP Area Base ) แบ่งเป็น

3.1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมหลักที่ดำเนินการ ได้แก่

- มีการสำรวจสถานประกอบการ/แหล่งบริการทางเพศ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์

- มีการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงและเฝ้าระวังการติดเชื่อเอชไอวี ในกลุ่มพนักงานชาย พนักงานหญิง ในโรงงานอุตสาหกรรม/นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อาชีวศึกษา ปีที่ 2/กลุ่มพนักงานบริการ และ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

 

- มีการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ในเทศกาลวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเอดส์โลก วันวาเลนไทน์/วันรณรงค์ VCT DAY

 
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการบูรณาการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ จังหวัดปทุมธานี ปี 2557 วันที่ 18 มีนาคม 2557 พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2014 เวลา 01:03 น.

ลิ้งค์ดาวน์โหลด

https://shared.com/lky3ga5pme?s=l

 
สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี ปี 2556 พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2012 เวลา 00:00 น.

สถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดปทุมธานี

ข้อมูล ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้รับรายงานผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการ จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งเป็นข้อมูสะสม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยเอดส์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับจังหวัดปทุมธานี
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2527 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

สถานที่

จำนวนผู้ป่วยเอดส์

(ราย)

จำนวนผู้ป่วยเอดส์

(ราย)

จำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิต

(ราย)

ประเทศไทย

376690

98721

277969

ปทุมธานี

6633

1801

4832

แหล่งที่มา : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย พิมพ์ อีเมล
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2009 เวลา 09:19 น.

วิเคราะห์สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

(รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

สถานการณ์โรคเอดส์ในประเทศไทย

จากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มีอาการในประเทศไทยล่าสุด (30 กันยายน 2555) สำนักระบาดวิทยา รายงานว่ามีจำนวนผู้ป่วยเอดส์ ทั้งสิ้น จำนวน 376,274 ราย (จำแนกเป็นเพศชายจำนวน 255,923 ราย และเพศหญิงจำนวน 120,351 ราย) เสียชีวิตแล้ว จำนวน 97,344 ราย แนวโน้มของผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ลดลงกว่าในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากการรักษาผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัสทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำให้มีผู้ป่วยเอดส์และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ลดลงกว่าอดีต (จากรูปที่ 1)

อ่านเพิ่มเติม...
 
. พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 31 กรกฏาคม 2013 เวลา 03:12 น.

http://www.upload-thai.com/download.php?id=f6ec4b8cdce95bce2d9c85ab0fed328c

ลิ้งดาวน์โหลด

http://www.4shared.com/get/1wGueRU4/1_EPI__25072013.html

ลิ้งดาวน์โหลด

http://www.4shared.com/get/3-a_vs5S/___online.html

 
มหกรรมออกกำลังกายสาธารณสุข พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2012 เวลา 03:37 น.

มหกรรมออกกำลังกายสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

 
องค์ความรู้ เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ พิมพ์ อีเมล
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 14:26 น.

เอกสารวิชาการ สำหรับเจ้าหน้าที่ใ้ช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เรื่อง โรคติดต่ออุบัิติใหม่ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

http://www.tempf.com/getfile.php?id=1222192&key=4f6c73f3c09b2

 

 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

จำนวนผู้ใช้ขณะนี้

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติจำนวนผู้ใช้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้876
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1628
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้8054
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน10840
mod_vvisit_counterเดือนนี้32137
mod_vvisit_counterเดือนก่อน45744
mod_vvisit_counterทั้งหมด1438199